Nõuded ja tingimused

§ 1 Kohaldamisala, mõisted
(1) Veebipoe pakkuja (edaspidi: „pakkuja“) ja kliendi (edaspidi „klient“) vahelistele lepingulistele suhetele kehtivad järgmised tingimused, nende kehtivas versioonis tellimuse esitamise ajal. Liikmete kõrvalekalduvaid tingimusi ei tunnustata, kui teenuseosutaja ei ole neile selgesõnaliselt kirjalikult andnud nõusoleku.
(2) Klient on tarbija, kui ta ei sõlmi ostulepingut peamiselt ärilistel eesmärkidel või FIEna. Ettevõtjad on seevastu füüsilised või juriidilised isikud või seltsingud, kes sõlmivad ostulepingu oma ärilistel eesmärkidel või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemiseks.

§ 2 Lepingu sõlmimine
(1) Klient võib valida toote pakkuja tootevalikust ja paigutada selle nn ostukorvi clicknuppu “ostukorv”. Soovitud toodete valimisel ja clickNupul „kassas“ palutakse kliendil esitada isikuandmed ja valida makse- / saatmisviis. Kõrval clickNupul „siduva tellimuse esitamine“ viib klient tellimisprotsessi lõpule ja sõlmib ostuhinna tasumise kohustusega juriidiliselt siduva lepingu. Klient võib esitatud teabe igal ajal enne tellimuse edastamist üle vaadata ja muuta.
(2) Pärast tellimuse esitamist saadab pakkuja kliendile automaatselt loodud e-posti teel kinnituse, mis sisaldab kõiki tellimuse üksikasju. Klient võib e-kirja printida funktsiooni „printimine” abil. See automaatne kinnitus dokumenteerib ainult tellimuse kättesaamise ega tähenda kliendi tellimuse õiguslikult siduvat aktsepteerimist. Pakkuja võib tellimuse vastu võtta kolme päeva jooksul, saates selleks eraldi tellimuse kinnituse e-posti teel või toimetades kauba (d) kätte.

§ 3 Omandiõiguse reserveerimine
Pakkuja säilitab kauba omandiõiguse kuni täieliku makse laekumiseni.

§ 4 Hind ja saatmiskulud
(1) Kõik hinnad on lõpphinnad, mis sisaldavad
kuid vastavalt Saksamaa müügimaksuseadusele käibemaks. Klientidel, kes on tarbijad väljaspool Euroopa Liitu, on maksuvabastus õigus nagu kehtiva maksu ID-numbriga Euroopa äripartneritel   
(2) Saatekulud on näidatud ostutellimuse vormil. Saatmiskulud kannab klient.
(3) Kaup saadetakse posti teel. Kui klient on tarbija, võtab teenuseosutaja vastu saadetisega seotud riski.

§ 5 Makseviisid
(1) Klient võib tasuda ainult ette.
(2) Makse tuleb tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist.
(3) Kaupa ei saadeta enne makse laekumist.

§ 6 seadusjärgne garantii additagatised
(1) Garantiisätted kehtivad kõigile pakkuja pakutavatele toodetele ja teenustele. Kui klient on ettevõtja, on kõigi pakkuja tarnitud toodete garantiiaeg 12 kuud.
(2) Eraldi tarnitud kauba garantii, välja arvatud seadusjärgne garantii, saab kehtida ainult siis, kui see on toote tellimuse kinnituses selgesõnaliselt sätestatud.

§ 7i vastutus
(1) Kliendid ei saa kahjunõudeid esitada. Seda ei kohaldata nõuete suhtes, mis tulenevad inimkaotusest, kehavigastustest, tervisekahjustustest või oluliste lepinguliste kohustuste (kardinaalsete kohustuste) rikkumisest, samuti muude nõuete puhul, mis tulenevad muudest kahjudest, mis tulenevad lepingu tahtlikust või raskest hooletusest tulenevast lepingu rikkumisest. teenuseosutaja või tema seaduslikud esindajad või esindajad. Lepingulised kohustused on olulised, kui nende täitmine on vajalik lepingueesmärkide saavutamiseks.
(2) Oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise korral piirdub teenuseosutaja vastutus tüüpiliste, prognoositavate kahjude eest seni, kuni rikkumise põhjustas lihtne hooletus. See ei kehti, kui kahju hüvitamise nõuded tulenevad inimkaotusest, kehavigastusest või tervisekahjustusest.
(3) Eespool nimetatud vastutuspiirangud kehtivad ka teenuseosutaja seaduslikele esindajatele ja esindajatele, kui nõuded on esitatud otse nende vastu.
(4) Tootevastutuse seaduse (Produkthaftungsgesetz) regulatsioone ei muudeta.

§ 8 Lõppsätted
(1) Kõigile kliendi ja teenuseosutaja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi seadusi. CISG sätteid ei kohaldata.
(2) Teenuseosutaja hoiab tellimuse vormistamise ajal kliendile kättesaadavad käesolevad tingimused ja muud lepingulised sätted. Klient võib salvestada kogu asjakohase teabe, laadides alla oma brauseri funktsioonide abil Tingimused ja tellimisprotsessi käigus kogutud andmed.
(3) Lepingu keel on inglise keel.
(4) Kui klient on kaubandusettevõtja, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erivara, on kõigi käesolevast kliendi ja teenuseosutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate õigusvaidluste kohtunik teenuseosutaja elukoht.
(5) Kui käesolevate tingimuste mõni punkt osutub täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Sel juhul asendatakse kehtetu klausel seadusesätetega. Kui see osutub mõlema lepingupoole jaoks ebamõistlikuks koormaks, loetakse leping tervikuna kehtetuks.

Staatus 2018. aasta märtsi seisuga
Te olete edukalt tellinud!
See meil on registreeritud